Τετάρτη 18 Σεπ 2019
Φορητοί Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 1kg & 2kg με Μονόραφο Δόχειο.Με κλείστρο με βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση

348

Πυροσβεστήρας 3kg με Δοχείο Μονόραφο και Κλείστρο Μεσαίο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.

04
  
Πυροσβεστήρας 6kg με Μονόραφο Δοχείο και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. 331 Πυροσβεστήρας 12kg με Μονόραφο Δοχείο και Κλείστρο με βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

380